Informacja o planowanej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023

Komplementariusz spółki Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością the HUB spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 349 § 4 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 KSH oraz § 14 ust. 4 statutu Spółki, zawiadamia o planowanej wypłacie akcjonariuszowi Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2023. Dla celów wypłaty zaliczki sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31.03.2023 r. Na wypłatę zaliczki przeznacza się kwotę 12.000.000 (dwanaście milionów) zł. Jako dzień ustalenia uprawnionych do zaliczki ustala się 26.06.2023 r. Wypłata zaliczki nastąpi dnia 30.06.2023 r.