Informacja o planowanej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023

Komplementariusz spółki Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością the HUB spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 349 § 4 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 KSH oraz § 14 ust. 4 statutu Spółki, zawiadamia o planowanej wypłacie akcjonariuszowi Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2023. Dla celów wypłaty zaliczki sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31.03.2023 r. Na wypłatę zaliczki przeznacza się kwotę 12.000.000 (dwanaście milionów) zł. Jako dzień ustalenia uprawnionych do zaliczki ustala się 26.06.2023 r. Wypłata zaliczki nastąpi dnia 30.06.2023 r.

V WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
V CALL FOR THE SUBMISSION OF SHARE DOCUMENTS

Zarząd spółki na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz piąty akcjonariuszy spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie spółki tj. plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, Polska, w celu ich dematerializacji.

The Management Board hereby calls for the fifth time, on the basis of Article 16 of the Act of 30 August 2019 amending the Act – Commercial Companies Code and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798), the company’s shareholders to submit their share documents to the company’s registered office, i.e. Plac Europejski 1, 00-844 Warsaw, Poland, in order to dematerialize them.

Warszawa, dn. 8 grudnia 2020 r. / Warsaw, 8 December 2020

IV WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
IV CALL FOR THE SUBMISSION OF SHARE DOCUMENTS

Zarząd spółki na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz czwarty akcjonariuszy spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie spółki tj. plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, Polska, w celu ich dematerializacji.

The Management Board hereby calls for the fourth time, on the basis of Article 16 of the Act of 30 August 2019 amending the Act – Commercial Companies Code and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798), the company’s shareholders to submit their share documents to the company’s registered office, i.e. Plac Europejski 1, 00-844 Warsaw, Poland, in order to dematerialize them.

Warszawa, dn. 17 listopada 2020 r. / Warsaw, 17 November 2020

III WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
III CALL FOR THE SUBMISSION OF SHARE DOCUMENTS

Zarząd spółki na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz trzeci akcjonariuszy spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie spółki tj. plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, Polska, w celu ich dematerializacji.

The Management Board hereby calls for the third time, on the basis of Article 16 of the Act of 30 August 2019 amending the Act – Commercial Companies Code and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798), the company’s shareholders to submit their share documents to the company’s registered office, i.e. Plac Europejski 1, 00-844 Warsaw, Poland, in order to dematerialize them.

Warszawa, dn. 27 października 2020 r. / Warsaw, 27 October 2020

II WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
II CALL FOR THE SUBMISSION OF SHARE DOCUMENTS

Zarząd spółki na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz drugi akcjonariuszy spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie spółki tj. plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, Polska, w celu ich dematerializacji.

The Management Board hereby calls for the second time, on the basis of Article 16 of the Act of 30 August 2019 amending the Act – Commercial Companies Code and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798), the company’s shareholders to submit their share documents to the company’s registered office, i.e. Plac Europejski 1, 00-844 Warsaw, Poland, in order to dematerialize them.

Warszawa, dn. 2 października 2020 r. / Warsaw, 2 October 2020

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
CALL FOR THE SUBMISSION OF SHARE DOCUMENTS

Zarząd spółki na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie spółki tj. plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, Polska, w celu ich dematerializacji.

The Management Board hereby calls for the first time, on the basis of Article 16 of the Act of 30 August 2019 amending the Act – Commercial Companies Code and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798), the company’s shareholders to submit their share documents to the company’s registered office, i.e. Plac Europejski 1, 00-844 Warsaw, Poland, in order to dematerialize them.

Warszawa, dn. 10 września 2020 r. / Warsaw, 10 September 2020